Όροι Χρήσης

Η σελίδα όρων περιγράφει τις αρχές σωστής χρήσης και λειτουργίας, για την τεχνική ασφάλεια και νομική προστασία του δικτύου και των χρηστών της.

Ως δίκτυο ονομάζουμε την angellight Services Ltd με VAT Number CY10258563A και ως χρήστης, ονομάζεται ο πελάτης, η συνεργάτης, στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες από το δίκτυο. Οι παρόντες όροι θεωρούνται αποδεκτοί από το χρήστη, με την έναρξη λειτουργίας, μεταφοράς από άλλο δίκτυο ή με την αναβάθμιση μιας υπηρεσίας από το δίκτυο και έχουν ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε νόμιμη διαδικασία. Χρήστες που δε συμφωνούν με τους παρόντες όρους, οφείλουν να μη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτύου. Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες ανά τον κόσμο και για την υποστήριξη των χρηστών του σε χώρες με πολλούς χρήστες, αναθέτει αντιπροσωπεύσεις ή υπογράφει συμφωνίες με εγκεκριμένους συνεργάτες, τους οποίους θέτει υπεύθυνους ανά χώρα. Οι συνεργάτες υποστήριξης δεν εκπροσωπούν νομικά το δίκτυο, αλλά έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται για αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών κάτω από την αρμοδιότητά τους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτύου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψιν τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος, αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Προσωπικά Στοιχεία & Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR

Προσωπικά Στοιχεία

Η Angellight τηρεί και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες πολιτικές και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών της σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR»).

Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ο χρήστης συμφωνεί ότι δηλώνει στο δίκτυο τα σωστά και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας του. Υποχρεωτικά για ενεργοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας, είναι το όνομα, το επώνυμο, η πλήρης διεύθυνση, το email και το τηλέφωνο του διαχειριστή των αιτούμενων υπηρεσιών. Το δίκτυο επιβεβαιώνει την πληρότητα των στοιχείων, αλλά δε μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων, τα οποία θεωρεί ορθά κατά δήλωσην του χρήστη. Το δίκτυο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του με αλληλογραφία, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μέσω τηλεφώνου, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τις υπηρεσίες του.

Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη παραμένουν απόρρητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και μπορούν να γίνουν γνωστά στις αρμόδιες αρχές ή σε τρίτα πρόσωπα, μόνο σε περίπτωση προσβολής νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων προσώπων ή σε περίπτωση που ο χρήστης έχει διαπράξει παράνομες ενέργειες.

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων για ενημέρωση ή παροχή πρόσθετων πληροφοριών για νέες υπηρεσίες, αναβαθμίσεις ή προσφορές. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα απενεργοποίησης παραλαβής σχετικών ενημερώσεων.

Τα δηλωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται ως στοιχεία ιδιοκτήτη για νέα domain names που παραγγέλνει ο χρήστης. Τα προσωπικά στοιχεία, σε καμία περίπτωση δε γνωστοποιούνται σε τρίτους για διαφημιστικούς λόγους. Τα δηλωμένα, μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών στοιχεία, θεωρούνται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη μιας υπηρεσίας που παρέχεται από το δίκτυο. Το παρόν δεν ισχύει για domain names, όπου ιδιοκτήτης θεωρείται ο δηλωμένος στα στοιχεία handle ενός domain χρήστη. Το δίκτυο μπορεί να παράσχει υποστήριξη μόνο στον ιδιοκτήτη μιας υπηρεσίας και όχι σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι δηλωμένα στον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών, ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ένας χρήστης αλλάξει τα στοιχεία ιδιοκτησίας/χρήστη, μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών, το δίκτυο θεωρεί τα νέα στοιχεία ως στοιχεία ιδιοκτήτη και δε λαμβάνει υπόψιν του τα αρχικά, αλλά αντικατεστημένα στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο πελάτης/χρήστης δεν επιθυμεί την αποθήκευση των στοιχείων του μετά το κλείσιμο του λογαριασμού του ή την διαγραφή των στοιχείων του για οποιοδήποτε λόγο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα συγκατάθεση, να ζητήσει τη διαγραφή τους στο info@angellight.com ή να καλέσει στο τηλέφωνο +35 722 23 2020

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Angellight, συλλέγεται αυτόματα η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του επισκέπτη για σκοπούς ασφάλειας των συναλλαγών και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων προς εξυπηρέτηση του πελάτη. Για την απλή περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, η Angellight δεν συλλέγει κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.

Cookies

Η Angellight χρησιμοποιεί cookies για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για στατιστικούς λόγους καθώς και την σωστή εναλαγγή απο την μια ιστοσελίδα στην άλλη.

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Ο πελάτης/χρήστης και o μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και όλες τις τροποποιήσεις αυτού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνώσει το άρθρο 8 του κανονισμού που αναφέρεται στους λόγους απόρριψης μίας αίτησης καταχώρισης ονόματος χώρου. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Ο πελάτης με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες/στοιχεία που υποβάλλει στην αίτηση καταχώρησης ονόματος οποιασδήποτε κατάληξης όπως και κάθε άλλη πληροφορία που τη συνοδεύει είναι ακριβείς και αληθείς.

Η Angellight έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους πελάτες/χρήστες (κρυπτογράφηση κωδικών, 2 factor authentication, ενημερωμένες συσκευές, antivirus κοκ). Τα συνεργαζόμενα datacenters είναι πιστοποιημένα με το Διεθνές πρότυπο ISO 27001 (Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) εξασφαλίζοντας την απαραίτητη προστασία των δεδομένων σε επίπεδο διακομιστή (server) ενώ παράλληλα καλύπτει τις αναγκαίες απαιτήσεις σε επίπεδο software για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο πρόσβασης (access).

Η Angellight χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών. Το πρωτόκολλο SSL κρυπτογραφεί κάθε πληροφορία που αποστέλλεται στον server κατά την διαδικασία εγγραφής των πελατών/χρηστών, προστατεύοντας έτσι τα προσωπικά δεδομένα κατά τη μεταφορά τους.

H Angellight δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει τραπεζικά δεδομένα κατά τις συναλλαγές των πελατών/χρηστών με κάρτα. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας. H Angellight δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών κατά τις συναλλαγές μέσω PayPal.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις παροχές της Angellight για:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 3. Περιεχόμενα για ενήλικες – πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 4. Αποστολή – μαζική αποστολή με e-mail με σκοπό διαφημιστικούς λόγους χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 6. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 7. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 8. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 9. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 10. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 11. Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, torrents, MP3 και ταινιών
 12. Σύνδεση ή απόπειρα σύνδεσης σε βάση(εις) δεδομένων εξωτερικά, βάσεις δηλαδή που δεν ανήκουν/υπάγονται εντός του ιδίου λογαριασμού φιλοξενίας.
 13. Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.
 14. Τα περιεχόμενα του λογαριασμού φιλοξενίας και η διαφύλαξη τους είναι ευθύνη του χρήστη. Η Angellight δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαφύλαξη, τροποποίηση, ανανέωση/αναβάθμιση των αρχείων του χρήστη.

Σε αποδεδειγμένη παραβίαση όλων των παραπάνω λόγων της παραγράφου, ο λογαριασμός από το οποίο προκλήθηκε η παραβίαση, τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών ο λογαριασμός φιλοξενίας διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Ανανεώσεις Υπηρεσιών

Για την ανανέωση υπηρεσιών δεν απαιτείται από το χρήστη πρόσθετο αίτημα. Για την ανανέωση κάθε υπηρεσίας εκδίδεται αυτόματα proforma note/λογαριασμός, ο οποίος σε περίπτωση μη εξόφλησης, μπορεί να θέσει αυτόματα μια υπηρεσία σε suspension (προσωρινή διακοπή), 3 ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης μιας υπηρεσίας. Η ημερομηνία πληρωμής θεωρείται ανεξάρτητη από την ημερομηνία ανανέωσης μιας υπηρεσίας. Πληρωμές με τραπεζική κατάθεση μπορεί να καταχωρηθούν στην καρτέλα ενός χρήστη λίγες ημέρες μετά, εντός εργάσιμων ωρών. Για υπηρεσίες ονοματοδοσίας, οι χρήστες πρέπει να μεριμνούν για την ανανέωση ονομάτων χώρου δύο ή τρεις ημέρες πριν από τη λήξη τους, για την αποφυγή αδυναμίας αυτόματης ανανέωσης, λόγω καθυστερημένης καταχώρησης πληρωμής, ή διαφοράς timezone με τα αντίστοιχα μητρώα ονοματοδοσίας, τα οποία μπορεί να θεωρήσουν ληγμένο ένα όνομα χώρου, λίγες ώρες πριν την αναγραφόμενη στα συστήματά μας. Οι χρήστες οφείλουν να μεριμνούν έτσι ώστε να ενημερώνουν την εταιρεία σε περίπτωση που ένα domain δεν ανανεωθεί αυτόματα. Για Virtual Private Servers και για Dedicated Servers, σε περίπτωση μη επιθυμίας ανανέωσης, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει το δίκτυο 15 ημέρες πριν. Εναλλακτικά, το κόστος για τον επόμενο κύκλο ανανέωσης, ή για τον πρώτο μήνα του επόμενου κύκλου ανανέωσης, σε συμφωνία με τον αρμόδιο εκπρόσωπο του δικτύου, θεωρείται χρεώσιμος λόγω αδειών λογισμικών που χρησιμοποιούνται. Το δίκτυο έχει το δικαίωμα διαγραφής μιας υπηρεσίας, χωρίς ευθύνη δυνατότητας ανάκτησης δεδομένων, 60 ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης μιας υπηρεσίας.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων & Πιστώσεις

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επιστροφής της καταβολής ενεργοποίησης ενός shared πακέτου φιλοξενίας, από την 1η έως και την 30η ημέρα μετά από την εξόφληση του αντίστοιχου proforma note/λογαριασμού/τιμολογίου με πίστωση. Ισχύει για πακέτα shared φιλοξενίας, με εξοφλημένο proforma note/λογαριασμό, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο εξοφλητικό τιμολόγιο. Για την επιστροφή χρημάτων, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του λόγου αίτησης επιστροφής χρημάτων και η συμφωνία του αρμόδιου εκπροσώπου του δικτύου, που θα λάβει το αίτημα επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης του πακέτου φιλοξενίας. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό PayPal. Μετά από την έκδοση εξοφλητικού τιμολογίου ή με την εξόφληση proforma note/λογαριασμού για υπηρεσίες εκτός εγγύησης επιστροφής χρημάτων, η επιστροφή χρημάτων ως συναλλαγή ή επιστροφή μετρητοίς, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο τεθεί θέμα επιστροφής χρημάτων και κατόπιν συμφωνίας με τον αρμόδιο εκπρόσωπο του δικτύου, στο λογαριασμό του χρήστη μπορούν να προστεθούν χρήματα, ως πιστωτικό υπόλοιπο για χρήση σε μελλοντικές παραγγελίες ή ανανεώσεις υπηρεσιών του δικτύου.

Γενικοί Όροι και μη Επιτρεπτό Περιεχόμενο

Το δίκτυο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες και πακέτα φιλοξενίας. Άλλοι χρήστες επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με προσωπική τους ευθύνη. Εάν το δίκτυο λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιας σελίδας ή πακέτου φιλοξενίας που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διακοπή ή διαγραφή των σχετικών σελίδων του χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή δημοσίευση. Το παρόν ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί ένας χρήστης να αναρτά ή δημοσιεύει στις προσωπικές του σελίδες. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αρχείων που αναδιανέμονται χωρίς σχετική άδεια, καθώς και τη δυνατότητα διανομής παράνομου ή επικίνδυνου λογισμικού που πιθανώς διανέμεται από το χρήστη. Με τη έναρξη χρήσης με παράλληλη αποδοχή των όρων αυτής της σελίδας, ο χρήστης συμφωνεί ότι η σελίδα ή οι σελίδες του, οι οι δευτερεύοντες λογαριασμοί φιλοξενίας του δεν περιέχουν:

 1. Παράνομο πορνογραφικό υλικό (εξαιρούνται αδειοδοτημένα από τις αρμόδιες αρχές σχετικά καταστήματα), εμπαθή προπαγάνδα, υβρεολόγιο, δόλιο υλικό ή ενέργειες.
 2. Υλικό που προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων (σε λογισμικό, εικόνες, κείμενα, μουσική και λοιπές δραστηριότητες).
 3. Υλικό που απειλεί, υποτιμά, παρενοχλεί, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι χυδαίο, απρεπές ή παράνομο, ή συνιστά ποινικό αδίκημα.
 4. Υλικό που προτρέπει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
 5. Λογισμικό ή γενικότερα υλικό που περιέχει ιούς, δημιουργεί προβλήματα, μπορεί να επιδράσει βλαπτικά ή καταστροφικά.

Domain Names

Για τις καταχωρήσεις ονομάτων χώρου, το σύστημα χρησιμοποιεί τα δηλωμένα από το χρήστη στοιχεία ως στοιχεία ιδιοκτήτη. Κάθε χρήστης, μετά από την καταχώρηση ενός domain name, μπορεί να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία ιδιοκτησίας ενός domain name μέσα από σχετικό μήνυμα του εκάστοτε μητρώου καταχώρησης ή μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών του δικτύου και να κάνει ένσταση σε περίπτωση επιθυμίας καταχώρησης σε άλλα στοιχεία. Για domain names με κατάληξη gr, το δίκτυο μπορεί να διαγράψει και να καταχωρήσει ξανά με νέα στοιχεία ένα domain name, χωρίς χρέωση, εντός 3 ημερών από τη ημέρα καταχώρησης. Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας για ονόματα χώρου με κατάληξη gr, θεωρείται μεταβίβαση ιδιοκτησίας και είναι χρεώσιμη κίνηση, σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο του δικτύου, την ημερομηνία αιτήματος μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Διεθνείς καταλήξεις, όπως τα com, net και org, παρέχουν την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας δωρεάν και ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια αλλαγή στοιχείων μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών του δικτύου ή με σχετικό αίτημα προς το δίκτυο. Για συγκεκριμένες καταλήξεις, όπως τα domains με κατάληξη eu, η αλλαγή στοιχείων θεωρείται μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση και είναι χρεώσιμη κίνηση. Οι ημερομηνίες καταχώρησης, λήξης και ανανέωσης ονομάτων χώρου προβάλλονται στον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών, αλλά θεωρούνται δεσμευτικές μόνο με βάση την προβολή των whois records των αντίστοιχων μητρώων. Ο Πίνακας Διαχείρισης Υπηρεσιών λαμβάνει πληροφορίες από τα whois records και τα API των αντίστοιχων μητρώων και προβάλλει χειροκίνητες ρυθμίσεις του προσωπικού της Angellight Services Ltd. Καθυστερημένες ενημερώσεις ημερομηνιών, λανθασμένες, χειροκίνητες ενέργειες ή καθυστερημένες εξοφλήσεις ενεργειών, μπορεί να προκαλέσουν διαφορές στις ημερομηνίες προβολής και στις αντικειμενικές πληροφορίες των αντίστοιχων whois records. Για ονόματα χώρου με κατάληξη gr, πρόσθετες, αντικειμενικές και δεσμευτικές πληροφορίες, παρέχονται μέσω email, από το μητρώο ονομάτων της ΕΕΤΤ. Για τα μητρώα ονοματοδοσίας, οι περίοδοι ισχύος των ονομάτων χώρου μετριούνται με ακρίβεια δευτερολέπτου. Οι ενδείξεις του Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών μπορεί να διαφέρουν από τα whois records, προβάλλοντας ημερομηνία λήξης, ενός ονόματος χώρου, το πρώτο δευτερόλεπτο μετά από το δευτερόλεπτο λήξης της προηγούμενης ημέρας. Για πιθανές αιτήσεις μεταφοράς ενός ονόματος χώρου σε άλλα δίκτυα ή καταχωρητές, το δίκτυο είναι υποχρεωμένο να επιτρέψει και να υποστηρίξει τεχνικά μια μεταφορά, εντός 7 εργάσιμων ημερών, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς το χρήστη που διατηρεί στην καρτέλα του (στον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών), το domain προς μεταφορά. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης μεταφοράς ή άρνησης παροχής τεχνικής υποστήριξης μεταφοράς, σε χρήστες που έχουν οικονομικό υπόλοιπο ή διατηρούν εκκρεμείς, ανεξόφλητους λογαριασμούς στην καρτέλα τους (στον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών). Για οποιαδήποτε διεκδίκηση ιδιοκτησίας μεταξύ χρηστών του δικτύου ή τρίτων χρηστών εκτός δικτύου, υπεύθυνα είναι τα αρμόδια μητρώα.

Γενικοί Όροι Shared & Dedicated Hosting

Ως shared hosting ονομάζουμε την υπηρεσία που παρέχεται μέσα από πακέτα φιλοξενίας που είναι εγκατεστημένα σε ένα κοινό διακομιστή, του οποίου οι πόροι μοιράζονται, για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας τους. Τα πακέτα αυτά είναι τα Earth, Sound και Light. Για τους διακομιστές που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, το δίκτυο φροντίζει την υψηλή ασφάλεια σε πολλούς τομείς με επιμέλεια hardware και software. Παρά τα μέτρα ασφαλείας του δικτύου, ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει ανασφαλές λογισμικό στο shared ή dedicating hosting του. Το δίκτυο δεν ευθύνεται για ανάλογα θέματα ασφαλείας. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναβαθμίζει το εγκατεστημένο λογισμικό με ενημερώσεις ασφαλείας και να μεριμνεί για τη χρήση σύνθετων κωδικών πρόσβασης και ασφαλών permissions στα αρχεία του. Τα πακέτα shared φιλοξενίας παρέχονται για οικιακή ή εταιρική χρήση και όχι για μεταπώληση υπηρεσιών προς τρίτους. Τα shared hosting αναβαθμίζονται ή μεταφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικούς servers χωρίς σχετική ενημέρωση από το δίκτυο. Η μεταφορά/αναβάθμιση server πραγματοποιείται έτσι ώστε να μην αλλάζει τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων, σε περίπτωση χειροκίνητων αλλαγών DNS ζώνης, ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιήσει αρχιτεκτονική μη χρήσης του hostname. Για τις υπηρεσίες virtual private hosting και dedicated hosting, επιτρέπεται από το δίκτυο η μεταπώληση υπηρεσιών προς τρίτους. Το δίκτυο δεν έχει ευθύνη υποστήριξης προς τρίτους χρήστες. Για της υπηρεσίες δωρεάν shared hosting με domain name, η εταιρεία έχει δικαίωμα επιλογής πίνακα ελέγχου διαχείρισης και μεταφοράς σε άλλο πίνακα διαχείρισης. Οι υπηρεσίες δωρεάν hosting για ληγμένα domains ή για domains που δείχνουν άλλους nameservers τερματίζονται αυτόματα χωρίς ενημέρωση. Για τα δωρεάν hosting δεν επιτρέπεται το filtering της κίνησης μέσα από δευτερεύοντες servers. Με την ενεργοποίηση free hosting για ένα domain το σύστημα δημιουργεί αυτόματη σύνδεση με αυτό και σε περίπτωση αλλαγής server, οι nameservers του domain θα μεταβληθούν αυτόματα. Ο χρήστης οφείλει να ακυρώσει το free hosting του για την αλλαγή nameservers σε εξωτερικούς. Ο πελάτης έχει την αποκλειστική υποχρέωση προστασίας των δεδομένων του προ λήξης ή αλλαγές nameservers σε ένα domain. Κάθε διαχειριστής υπηρεσίας virtual private και dedicated hosting είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν. Για τις υπηρεσίες hosting παρέχεται με επιλογή του χρήστη, βοηθητικό λογισμικό διαχείρισης (control panel) τρίτης κατασκευάστριας εταιρείας (cPanel, Plesk, DirectAdmin, Cyberpanel, Virtualmin, Webmin, Vesta και άλλων) με πρόσθετο κόστος αδειοδότησης, όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Η εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αλλαγές στον τρόπο αδειοδότησης του τρίτου αυτού λογισμικού και δεν είναι υπεύθυνη να διατηρήσει συνεργασία με την τρίτη κατασκευάστρια εταιρεία. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την εταιρεία για τυχόν αλλαγή της πηγής αδειοδότησης του πίνακα ελέγχου του, την οποία έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει. Σε περίπτωση που η αδειοδότηση λογισμικού διαχείρισης παρέχεται μέσω της angellight Services Ltd και ο πελάτης αλλάξει πηγή αδειοδότησης χωρίς να ενημερώσει, η εταιρεία έχει το δικαίωμα χρέωσης προς τον πελάτη της άδειας για την οποία καταβάλει ποσό για όλη την περίοδο διάρκειας μια υπηρεσίας hosting. Για υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνεται ο πίνακας ελέγχου και για οποιοδήποτε λόγο η κατασκευάστρια εταιρεία του πίνακα ελέγχου αλλάξει πολιτική αδειοδότησης με επιπλέον κόστος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες με επιπλέον ποσό για τις άδειες χρήσης.

Shared Hosting & Κατάχρηση Πόρων

Σε κάθε διακομιστή, εγκαθίσταται ένας συγκεκριμένος αριθμός πακέτων φιλοξενίας, για τη διατήρηση ικανοποιητικού ποσοστού πόρων συστήματος ανά χρήστη. Χρήστες που χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα πόρων, δυσανάλογη στο ποσοστό αναλογίας πόρων ανά χρήστη, μπορεί να προκαλέσουν κατάχρηση πόρων. Η κατάχρηση πόρων τίθεται ως όρος μετά από συνεχόμενη και καθημερινή χρήση δυσανάλογου, του μοιρασμένου ποσοστού πόρων ανά χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, το δίκτυο είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει το χρήστη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά το λογαριασμό του, αν η κατάχρηση είναι τόση, ώστε να προκαλεί προβλήματα στην παροχή υπηρεσίας σε άλλους χρήστες του ίδιου διακομιστή. Ο χρήστης που πραγματοποιεί κατάχρηση πόρων, μπορεί να κληθεί να διορθώσει το πρόβλημα κατανάλωσης, που μπορεί να οφείλεται σε κενό ασφάλειας της ιστοσελίδας του από χρήστη ανασφαλούς λογισμικού, σε μεγάλη επισκεψιμότητα, σε αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς μεγάλη λίστα εγγεγραμμένων χρηστών, ή σε χρήση λογισμικού με μεγάλη ανάγκη πόρων συστήματος. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το δίκτυο στατιστικά πόρων συστήματος, σχετικά με το πακέτο φιλοξενίας του, που θα τον βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Αν ο χρήστης δηλώσει ότι έχει βρει και θα επιλύσει το πρόβλημα, το δίκτυο μπορεί να επανενεργοποιεί το λογαριασμό του σε κλειστό με το χρήστη περιβάλλον, μέχρι τεκμηρίωσης της επίλυσης του προβλήματος από το χρήστη. Μετά από την επανενεργοποίηση του πακέτου φιλοξενίας του, αν η κατάχρηση πόρων συστήματος συνεχιστεί, το δίκτυο μπορεί να επαναδιακόψει το λογαριασμό του, μέχρι την αναβάθμισή του σε μεγαλύτερη αντίστοιχα με τις ανάγκες πόρων, υπηρεσία, ή σε συνεννόηση με το χρήστη, να αλλάξει το κεντρικό domain για εναλλακτική χρήση του πακέτου.

Backup Υπηρεσιών Φιλοξενίας

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας shared hosting και οι virtual private servers, παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρους backup του πακέτου φιλοξενίας τους και των περιεχομένων του. Το δίκτυο διατηρεί backups ασφαλείας για τη διασφάλισή της προστασίας δεδομένων, σε περίπτωση καταστροφής hardware. Τα αρχεία backups αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο χρήστη, εκτός κι αν έχει προμηθευτεί την υπηρεσία Auto Backup. Το δίκτυο μπορεί να ανακτήσει αρχεία backup για χρήστες που έχουν προμηθευτεί τη σχετική υπηρεσία, ή για χρήστες που προμηθεύσουν το προσωπικό τους αρχείο backup στο δίκτυο προς ανάκτηση. Το δίκτυο δεν είναι υποχρεωμένο να διατηρεί backups και να παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης σε όλους τους χρήστες.

Παράνομη Χρήση

Σε περίπτωση που ο χρήστης, με τη θέλησή του ή μη, διαπράττει παράνομη χρήση, όπως spamming, brute forcing, hacking, dos attacking και άλλες παράνομες μεθόδους εισβολής προς άλλες IP, το δίκτυο έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να διαγράψει τον υπεύθυνο λογαριασμό. Ως spamming, θεωρούμε τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς άγνωστους και μη εγγεγραμμένους με την επιθυμία τους, διαδικτυακούς χρήστες, που διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων του χρήστη και γνωστοποίηση των ενεργειών παράνομης χρήσης, σε αρμόδιες αρχές.

Προστασία Δεδομένων

Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες με χρήση hardware υψηλής ποιότητας και με δικλείδες ασφαλείας για την προστασία δεδομένων όπως το backup σε δευτερεύοντες διακομιστές, αλλά και σε απομακρυσμένη τοποθεσία, η υψηλή ασφάλεια πρόσβασης στο κτίριο παροχής, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Η αντιγραφή με mirroring σε δεύτερο ή τρίτο δίσκο είναι ένας επίσης τρόπος εξασφάλισης των δεδομένων. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του data center ή ενός διακομιστή που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, για ανεξέλεγκτους λόγους ή φυσική καταστροφή, το δίκτυο δε φέρει ευθύνη για την πιθανή καταστροφή δεδομένων ή για την πιθανή αργοπορία ανάκτησής τους από νέο hardware. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχουν βοηθήματα backup για τη δυνατότητα πρόσθετης εξασφάλισης των δεδομένων σας στο τοπικό σας δίκτυο.

Managed Support & Virtual Staff

Για όλες τις υπηρεσίες hosting, ανεξαρτήτως ειδικών τύπων managed υποστήριξης, η εταιρεία παρέχει υποστήριξη hardware με υποχρέωση αντικατάστασης hardware, σε περίπτωση βλάβης, εντός λίγων ωρών, καθώς και υποχρέωση διεκπεραίωσης των απαραίτητων τεχνικών ενεργειών, έτσι ώστε οι IP ενός χρήστη - πελάτη να είναι διαδικτυακά προσβάσιμες. Για τους παρεχόμενους Servers και Virtual Private Servers, η εταιρεία παρέχει επιπλέον τρία προγράμματα Managed Support. Τα VPS και οι Dedicated Servers παρέχουν προσωπικό περιβάλλον και προσωπικό λειτουργικό σύστημα - file system. Μία Unmanaged Server Hosting υπηρεσία θέτει την επιχείρηση που την παρέχει μη υποχρεωμένη να απαντήσει και να λύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με το VPS/Server ενός πελάτη - χρήστη. Σε αντίθεση με unmanaged υπηρεσίες, η angellight Services Ltd φέρει την υποχρέωση εξυπηρέτησης και απάντησης ερωτημάτων, σχετικών με τα παρεχόμενα VPS/Servers, μέσα από αιτήματα υποστήριξης και σύμφωνα με το πακέτο Μanaged υπηρεσίας υποστήριξης.

Η βασική υπηρεσία Managed περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση/απάντηση για ένα (1) αίτημα υποστήριξης ανά μήνα. Ο πελάτης, κατά την καταχώρηση ενός αιτήματος υποστήριξης, συμφωνεί ότι κάθε αίτημα μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά ένα συγκεκριμένο θέμα. Η εταιρεία απαγορεύει στους εκπροσώπους της την απάντηση πολλών/πολλαπλών θεμάτων σε ένα αίτημα υποστήριξης. Η υπηρεσία Managed Απεριόριστου αριθμού αιτημάτων, δίνει σε ένα πελάτη το δικαίωμα να δημιουργήσει απεριόριστο αριθμό αιτημάτων υποστήριξης ανά μήνα.

Η βασική υπηρεσία managed support και η υπηρεσία managed απεριόριστων αιτημάτων εξυπηρετούν τους πελάτες, απαντώντας στις παρακάτω κατηγορίες ερωτήσεων:

 • Τρόπος χρήσης του εγκατεστημένου πίνακα ελέγχου σε ένα VPS/Server
 • Προτεινόμενες ρυθμίσεις εγκατεστημένου πίνακα ελέγχου
 • Υποστήριξη με γνωστοποίηση των σωστών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση λογαριασμών ηλεκτρινού ταχυδρομείου σε διαφορετικές συσκευές
 • Διαχείριση δεδομένων, αρχείων, καταλόγων και Backup συστήματος
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων και πρόσβασης σε αυτές
 • Διαχείριση συνδεσιμότητας από και προς ένα VPS/Server με τρίτα συστήματα (μη συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε τύπου application interfaces - API)

Οι δύο βασικές υπηρεσίες managed για ένα και απεριόριστα αιτήματα ανά μήνα δεν περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους υποϋπηρεσιών ή υποχρέωση για τη διεκπεραίωση των παρακάτω τύπων ενεργειών:

 • Εφαρμογή οποιασδήποτε ρύθμισης στον πίνακα ελέγχου ενός VPS/Server. Στη διακριτική ευχέρεια του εκπροσώπου της εταιρείας και μετά από έγκριση του πελάτη, ο εκπρόσωπος μπορεί να εφαρμόσει μία ζητούμενη ρύθμιση, χωρίς όμως να έχει υποχρέωση εφαρμογής της, καθώς η εφαρμογή δεν περιλαμβάνεται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες υποστήριξης.
 • Επιδιόρθωση προβλημάτων του file system μετά από ενέργειες του πελάτη. Στις περιπτώσεις που μέσα από υπηρεσία αυτοματοποιημένων backups, σε επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα, ή στην περίπτωση που ένας πελάτης διατηρεί με ευθύνη του πλήρη backups του συστήματος, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ανακτήσει το πλήρες σύστημα του πελάτη μετά από αίτημά του μετά την παραχώρηση από το χρήστη πρόσβασης της εταιρείας στο αρχείο αυτό.
 • Εκτέλεση εφαρμογών ή scripts για διαφορετικές ενέργειες, που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα ελέγχου του εγκατεστημένου λογισμικού διαχείρισης ενός VPS/Server (πχ: cPanel, Plesk).
 • Ενέργειες μεταφοράς δεδομένων από απομακρυσμένα συστήματα στο VPS/Server του πελάτη. Η εταιρεία μπορεί, μέσα από αίτημα υποστήριξης, να παράσχει συμβουλές για τη μεταφορά και μετατροπή αρχείων και βάσεων δεδομένων, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να τις πραγματοποιήσει.
 • Ενέργειες επιδιόρθωσης ή μετατροπής δεδομένων λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η τρίτη υπηρεσία Managed Support (Virtual Staff) αποτελεί την εικονική εκμίσθωση των εκπροσώπων της angellight Services Ltd για παροχή πλήρους υποστήριξης για τα παρεχόμενα VPS. Για τις περιπτώσεις που ένας πελάτης δεν διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις, τους πόρους ή το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης των ιστοσελίδων του ή των υπηρεσιών των πελατών του, που εξυπηρετεί, μέσα από υπολογαριασμούς στο VPS/Server του, η angellight Services Ltd υποχρεούται, για τον πελάτη που έχει προμηθευτεί την υπηρεσία Virtual Staff, να εξυπηρετήσει απεριόριστο αριθμό αιτημάτων υποστήριξης παρέχοντας τις παρακάτω υποϋπηρεσίες:

 • Πρόταση ή εφαρμογή ρυθμίσεων για τον εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου ενός VPS/Server
 • Διαχείριση δεδομένων και επιδιόρθωση permissions - attributes, για αρχεία και καταλόγους στο VPS/Server του πελάτη
 • Εγκατάσταση, διαχείριση να προσαρμογή λογαριασμών και εργαλείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους υποπίνακες των υποπελατών ενός VPS/Server
 • Διαχείριση της στρατηγικής και της διαδικασίας backup για του υπολογαριασμούς και το file system, χωρίς την υποχρέωση προμήθειας τρίτου χώρου για την αποθήκευση και συγκέντρωση των αρχείων backup. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προμηθευτεί από την εταιρεία ή από τρίτη εταιρεία προσβάσιμο και λειτουργικό χώρο αποθήκευσης, η εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί την αυτόματη αποθήκευση στο χώρο αυτό. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προμηθευτεί χώρο backup από τρίτη εταιρεία. η angellight Services Ltd δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διατήρηση των αρχείων backup στο χώρο αυτό.
 • Εφαρμογή ρυθμίσεων και βελτιστοποιήσεων ασφαλείας, μέσα από τα προεγκατεστημένα εργαλεία του πίνακα διαχείρισης ενός VPS/Server, καθώς και μέσω τρίτων λογισμικών, που η εταιρεία μπορεί να εγκαταστήσει στο VPS/Server του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά, εξουσιοδοτεί και επιτρέπει στην εταιρεία, την εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού ασφαλείας στο VPS/Server του.

Η παραγγελία και εξόφληση της υπηρεσίας Virtual Staff σημαίνει παράλληλα τη ρητή αποδοχή του πελάτη, για την πρόσβαση στα δεδομένα του VPS/Server του, χωρίς ουδεμία απαίτηση αιτημάτων από την εταιρεία επανέγκρισης πρόσβασης, για τις ξεχωριστές περιπτώσεις παροχής υποϋπηρεσιών υποστήριξης. Στην περίπτωση χρήσης API για τη διασύνδεση του πίνακα διαχείρισης υπηρεσιών της angellight Services Ltd με τρίτο λογισμικό διαχείρισης πελατολογίου, που χρησιμοποιεί ο πελάτης για να καταχωρεί αυτόματα αιτήματα υποστήριξης των πελατών του ως αιτήματα υποστήριξης στο λογαριασμό του στην angellight Services Ltd, το προσωπικό της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να μη φέρει υπογραφή που περιλαμβάνει το διακριτικό τίτλο ή υποτίτλους της angellight Services Ltd, αποκρύπτοντάς τη ως τον πραγματικό πάροχο τεχνικής υποστήριξης.

Η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για ενέργειες υποστήριξης που πιθανώς πραγματοποιήσει ο πελάτης, εξυπηρετώντας αιτήματα των δικών του πελατών. Οι όροι και οι παροχές που καλύπτονται και ισχύουν για κάθε υποπελάτη ή υπολογαριασμό στο VPS/Server του πελάτη της angellight Services Ltd, είναι ίδιες με την υπηρεσία managed support απεριόριστων αιτημάτων όπως επεξηγείται παραπάνω.

Μέσω της υπηρεσίας Virtual Staff, o εκάστοτε υποπελάτης του πελάτη της angellight Services Ltd χαίρει της υπηρεσίας Managed Support της angellight Services Ltd και ο πελάτης - ιδιοκτήτης του VPS/Server έχει τη δυνατότητα ανάθεσης αιτημάτων εφαρμοστικών ενεργειών στην εταιρεία για ότι συνθέτει το VPS/Server του. Η εταιρεία φέρει το δικαίωμα άρνησης για την πραγματοποίηση τεχνικών ενεργειών που αντιτίθενται σε κανόνες τεχνικής ορθότητας και συνέπειας και που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δευτερεύουσες τεχνικές βλάβες στο σύστημα του πελάτη. Ο χρόνος απόκρισης των αιτημάτων υποστήριξης ακολουθεί τη λίστα προτεραιότητας απάντησης της εταιρείας, με εξυπηρέτηση σε μικρότερο χρονικό διάστημα σε ημέρες/περιόδους χαμηλότερης κίνησης και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το φόρτο του εκάστοτε τεχνικού τμήματος της εταιρείας.

Η παραγγελία και η εξόφληση της υπηρεσίας Virtual Staff σημαίνει παράλληλα τη ρητή αποδοχή του πελάτη στις μεθόδους υποστήριξης που ακολουθούν τα τεχνικά τμήματα της εταιρείας. Ο πελάτης που έχει προμηθευτεί την υπηρεσία Virtual Staff, περιλαμβάνει τις τεχνικές, τη στρατηγική και τις εφαρμοστικές μεθόδους των τεχνικών τμημάτων της εταιρείας, ως μέρος της επιχείρησής του, έχοντας παράλληλα το δικαίωμα αντιγραφής και δημοσίευσης των όρων υπηρεσιών managed support, όπως περιγράφονται παραπάνω, προ της επεξήγησης της υπηρεσίας Virtual Staff.

Υποχρεώσεις Δικτύου

Το δίκτυο, για ενεργές και εξοφλημένες υπηρεσίες, είναι υποχρεωμένο να παρέχει διαδικτυακά πρόσβαση διαχείρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι υποχρεωμένο να παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακής λήψης μηνυμάτων και αιτημάτων υποστήριξης, ο χρόνος απόκρισης των οποίων εξαρτάται από τον εκπρόσωπο υποστήριξης της εκάστοτε χώρας και στον αριθμό εκκρεμών αιτημάτων προς απάντηση. Το δίκτυο δεν είναι υποχρεωμένο να επιλύει αιτήματα υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, ούτε να διατηρεί τηλεφωνική υποστήριξη. Το τεχνικό τμήμα διατηρεί σειρά προτεραιότητας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων. Η τηλεφωνική υποστήριξη προκαλεί προβλήματα στη σωστή διαχείριση της σειράς προτεραιότητας. Οι χρήστες καταχωρούν τα αιτήματα υποστήριξής τους αφού πρώτα συνδεθούν στον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών.

 • cPanel Web Hosting